CLUSTER opent nieuwe vestiging in Gent

4 mei 2024

“The start of something new”

Er werd al over gesproken in de wandelgangen, maar dan nu ook de officiële aankondiging… Na altijd gevestigd te zijn in Antwerpen, heeft CLUSTER er een tweede vestiging bij in het centrum van Gent! Op een boogscheut van de 3 torens van Gent, centraal in een stad met verschillende instituten die opleidingen bieden aan jonge ruimtelijk ontwerpers en centraal in Vlaanderen om van hieruit verschillende projecten te kunnen opvolgen en opstarten.
Het hoofdkantoor blijft nog steeds deze aan de Ankerrui te Antwerpen, maar vanaf nu is er dus ook een CLUSTER te vinden in de Brabantdam te Gent.
Je zult wel nog even moeten kloppen, want de bel doet het (nog) niet.

Quick-Win opwaardering Middenberm Fruithoflaan in uitvoering

6 maart 2024

In het kader van het groenbeheerplan dat wordt opgemaakt voor de Middenberm van de Fruithoflaan werden begin maart werden de eerste stappen gezet naar een nieuwe middenberm.

Toegankelijkheid, beleving en diversiteit staan centraal in het nieuwe ontwerp van de middenberm. De bewoners kregen reeds de kans om de nieuwe middenberm te bezoeken en de uitgevoerde werken werden enthousiast onthaald.

Na oplevering van het groenbeheerplan en het definitief ontwerp zullen de resterende groenzones stelselmatig onder handen genomen worden.

CLUSTER aangesteld als Ontwerpend Onderzoeker binnen het Living Lab Herk & Mombeek

8 januari 2024

CLUSTER landschap & stedenbouw werd aangesteld als Ontwerpend Onderzoeker binnen het Living Lab Herk en Mombeek.

Hierbij gaan we op zoek naar ruimte voor water in het kader van droogte en wateroverlast en trachten we deze te koppelen aan de aanwezige landschappelijke structuren.

 

Brug Fort Liefkenshoek geplaatst

19 oktober 2023

Recent werd de voetgangersbrug geplaatst die de parking van het Fort Liefkenshoek verbindt met de buitenomwalling.

Het ontwerp en de detaillering van de brug werd door CLUSTER landschap & stedenbouw ontwerpen. De technische uitvoering werd gerealiseerd door Witteveen+Bos.

De parking wordt momenteel ook uitgebreid en ten noorden van het Fort, wordt de buitenomwalling in zijn oorspronkelijke staat hersteld. In december, wanneer de volledige werf is afgerond, zal ze in gebruik genomen worden. Fort Liefkenshoek zal vanaf dan bereikbaar zijn via het noorden voor fietsers en gebruikers van DeWaterbus en via het zuiden door bezoekers die met de auto, bus of moto komen.

Weerbaar Water+Land-Schap Getestreek én Midden-Zuid West-Vlaanderen

10 oktober 2023

CLUSTER landschap & stedenbouw is geselecteerd voor de deelopdracht als ontwerpend onderzoeker voor twee Weerbaar Water-Land-Schap projecten!

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen, samen met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

De beoogde resultaten zijn een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Het programma houdt daarbij rekening met de extra stress die de klimaatverandering op het watersysteem zet.

In dat traject zullen de Water-Land-Schapsgebieden het advies ‘Weerbaar Waterland’ van het expertenpanel hoogwaterbeveiliging naar de praktijk omzetten. Zo werkt Vlaanderen aan de transitie naar een landschapssysteem dat water eerst maximaal vasthoudt voor infiltratie, om pas daarna het resterende water te hergebruiken of af te voeren als dat nodig blijkt.

Binnen het traject wensen we te komen tot concrete en weloverwogen resultaatsverbintenissen die een duurzame aanzet naar een cultuuromslag en klimaatrobuuste transitie mogelijk maken binnen de open ruimte. Hierbij formuleren we de mogelijke en geschikte combinaties van maatregelen, instrumenten en ondersteuning om de meest optimale resultaten in uitvoering te brengen. Er zal onderzocht worden welke kansen en moeilijkheden dit proces met zich meebrengt, en hoe de impact gemonitord kan worden.

Binnen beide projecten is specifieke problematiek die behandelt za worden:

  • In de Getestreek in Vlaams -Brabant waar gewerkt wordt aan de aanpak van erosie op de leemplateaus zodat water- en modderoverlast vermeden wordt.
  • In Midden- Zuid-West-Vlaanderen hebben 3 lokale gebiedscoalities zich verenigd om het verstedelijkt gebied voor te bereiden op de klimaatschokken in de Leievallei.

We zullen als ontwerpend onderzoeker een ondersteunende rol vervullen in nauwe samenwerking met de procesbegeleider. Onze voornaamste doelstelling bestaat uit het inzichtelijk maken van het Business as Usual Scenario en de mogelijke acties die op het terrein uitgevoerd kunnen worden.

Heropwaardering middenberm Fruithoflaan – Antwerpen

29 september 2023

De middenberm van de Fruithoflaan is gelegen in Berchem en vormt sinds het begin van de jaren ’60 een breed groen lint tussen de opgetrokken bouwblokken. De berm is uitzonderlijk breed en kent een grote diversiteit aan bomen. De middenberm ligt de bewoners zeer nauw aan het hart.

De stad Antwerpen en het district beschikken reeds over een ambitieuze visie, een reeks ecologische principes en plannen. De opdracht bestaat erin om de visie en de ecologische principes aan de hand van de reeds bestaande plannen te verwerken naar één samenhangend verhaal op maat van de middenberm én van de buurt.

Maar het verhaal stopt niet bij de plannen op maat gemaakt voor het grootstedelijke niveau. De ambitie voor de Middenberm gaat een stap verder. De middenberm zal een eigen plan krijgen zodat een plek zijn waar tuinbouw en stedelijke natuur samen komt. De finaliteit van deze opdracht bestaat erin om een eindbeeld uit te werken op een termijn van 20 jaar. Aan dit ontwerp is een beheertabel gekoppeld tevens op een termijn van 20 jaar met daarbij een bijhorend omvormingsplan waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen quick wins en (middel)langetermijnacties.

Masterplan Jan Palfijn – Gent

29 september 2023

CLUSTER werkt samen met B-city aan het ontwerp van het stedenbouwkundige masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van de site van het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent. Deze opdracht maakt deel uit van een raamovereenkomst met de stad voor stedenbouwkundige studies op het Gentse grondgebied over een periode van vier jaar. We werden geselecteerd na een kleinschalige wedstrijd tussen drie ontwerpbureaus.

AZ Jan Palfijn onderging van 2010 tot 2016 een grote renovatiecyclus. Het masterplan uit die periode verloor echter zijn draagkracht in 2019. Inmiddels zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden in gesprek met verschillende externe partners, vooral op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en voor de ontwikkeling van een gericht sportmedisch centrum in de fabriek. Op die manier wil het AZ het terrein rond het ziekenhuis ontwikkelen tot een gezondheidscampus die optimaal gebruik maakt van de site, met het groene karakter van de omgeving als extra troef.

Ondertussen loopt in opdracht van de stad Gent de ‘conceptstudie omgeving Watersportbaan’, waarin een sociaal-ruimtelijke visie en een inrichtingsplan voor dit bijzondere gebied in de zuidwestelijke rand van het stadscentrum worden uitgewerkt. Hierin worden ook de thema’s mobiliteit en duurzame energie meegenomen. De masterplanstudie voor AZ Jan Palfijn zal zich binnen dit kader bewegen.

Onze opdracht bestaat erin om een groeninventarisatie op te maken voor de site en bijhorende boomeffectenanalyse.

 

Het Hof van Mols – Antwerpen

29 augustus 2023

CLUSTER heeft samen met B-Architecten en Endeavour de ontwerpopdracht “Het Hof van Mols” gewonnen!

Vandaag heeft de weide een beperkte gebruikswaarde. Het is de ambitie om deze zone op een kwalitatieve manier te herwaarderen met een hoofdzakelijk residentieel programma van ongeveer 40 woningen in harmonie met de omgeving. Er wordt hierbij gestreefd naar een mix van verschillende woningtypes en leeftijdsgroepen. Ondanks het feit dat de site vandaag de dag braakliggend is vormt het huidige groene karakter van de site een grote kwaliteit voor de bewoners van de wijk. Ze vormt onder meer de verbinding naar en de aansluiting op de bosdreef en het Valaarpark. Het behoud en het versterken van dit groene karakter is een essentieel uitgangspunt voor het project en behoort tot de doelstellingen van het stadsontwerp.

CLUSTER landschap & stedenbouw staat in voor het ontwerp van het publiek domein. Het nieuwe publiek domein zal een belangrijke rol spelen als verbindend element tussen de huidige buurt van het Valaar, de nieuwe woonwijk op de van het AGVESPA en de buurtvoorzieningen in deze omgeving.

 

 

CLUSTER op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

9 november 2022

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak roept honderd ontwerpers en experts op om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil het Ministerie van Maak een een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien spoort het Ministerie van Maak aan tot reflectie op de manier waarop de bestaande overheidsstructuren hiermee omgaan.

CLUSTER is in samenwerking met Kobus de Bruyne geselecteerd als één van de 100 ontwerpteams om een maquette op te maken voor het deelgebied K21 in Amsterdam Noord.

 

 

Een nieuwe website voor LABO RUIMTE onderzoek ‘De Droge Delta’

27 oktober 2022

Wil je meer weten over ons onderzoek over de droogte in Vlaanderen; Klik dan eens op de nieuwe site over de Droge Delta.

 

 

Geselecteerd voor de Open Oproep Kattevennen Genk

10 oktober 2022

CLUSTER landschap en stedenbouw is samen met studio Paola Vigano geselecteerd voor de Open Oproep 4404 landschapsverbinding centrum Kattevennen Genk!

genomineerd voor de FEBE awards 2022

2 september 2022

CLUSTER landschap en stedenbouw is met de geluidschermen naast de E40 in Aalter genomineerd voor de FEBE award in de categorie “Precast in landscape“.

Het project werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en bestond uit het ontwerp van 5.500 meter nieuwe geluidsschermen langs de E40 en het nieuwe viaduct van Aalter. Een belangrijke voorwaarde voor het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Aalter was het esthetische karakter van de geluidsschermen. De bestaande geluidsschermen in Vlaanderen zijn vaak zeer eentonig van ontwerp en weinig vernieuwend.

Wedstrijd Open Oproep Masterplan Ninove

10 juni 2022

CLUSTER landschap en stedenbouw is samen met MORGEN architectuur en U/Define geselecteerd voor de Open Oproep 4303 Masterplan Ninove.

De volledige studieopdracht betreft het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling van de site van het administratief centrum en zijn directe omgeving te Ninove.

Werfbezoek Mediaplein

14 maart 2022

Work in progres. De werken aan het mediaplein lopen op schema. Eind april worden de werken gefinaliseerd en kan je genieten van de hernieuwing van het mediaplein.

Oplevering Runcvoorthof

14 maart 2022

In opdracht van stad Antwerpen en in samenwerking met AG Vespa worden de omgevingswerken aan het kasteel van Runcvoorthof stilaan afgerond. CLUSTER stond in voor het ontwerp van de omgeving rondom het kasteel. Een extra toegang tot het park werd voorzien. In het landschapsontwerp wordt het kasteel opnieuw als een vrijstaand gebouw in het park voorzien. De Terlindehofstraat wordt omgevormd tot een toegangsdreef tot het park. De oude kasteelvijver werd hersteld en vormt een infiltratievijver. De historische oprijlaan, bestaande uit een kasseicirkel werd gerestaureerd.

Geluidschermen Aalter

14 maart 2022

Op 24 december 2021 werd de eerste fase van de plaatsing van geluidschermen succesvol voltooid. De werken ter hoogte van Aalter zijn op schema en het eerste deel is al waar te nemen langs de E40, ter hoogte van Aalter richting de kust. De 2de fase is volop aan de gang en er wordt verwacht dat deze werken zullen worden beëindigd, uiterlijk midden april. In totaal gaat het over 5500 meter geluidsschermen.

Webinar infiltratie Aquafin

19 mei 2021

Vlaanderen wordt vaker en harder getroffen door hevige regenbuien. Toch daalt de grondwaterstand jaar na jaar. Het water zo snel mogelijk laten afstromen is geen duurzame maatregel. Infiltreren is de boodschap.

CLUSTER heeft in opdracht van Aquafin enkele visualisaties gemaakt voor een webinar over bovengrondse infiltratietoepassingen. Er werd een oproep gelanceerd zodat steden en gemeenten een straat of plein konden doorsturen waar ruimte was voor ontharding en infiltratie van hemelwater.

Finaal werden drie inzendingen gekozen waar meer infiltratie mogelijk is. Het kerkplein van Ternat, de Fazantenstraat in Kapellen-op-den-Bos en de Meyerstraat in Tongeren. De beelden werden opgemaakt in samenspraak met de gebiedsingenieurs van Aquafin.

De infiltratiemogelijkheden kunnen, naast hun waterbufferend vermogen, een ecologische meerwaarde hebben, een spelaanleiding zijn of ze versterken de beeldkwaliteit.

Geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd Fruitspoor Haspengouw

15 april 2021

CLUSTER is i.s.m. Bridgeniers, Stefan Schöning Studio, Connect, Greenpoint & EBP geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor de ontwikkeling en design van de Fruitspoor in Haspengouw.

Team Eiffage geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd van het nieuwe gemeentehuis van Middelkerke

15 april 2021

CLUSTER is i.s.m. Eiffage Development, Compagnie O architecten & TRANS architectuur geselecteerd voor het ontwerpwedstrijd van het nieuwe gemeentehuis van Middelkerke.

Geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd van het ‘Begijnhof te Antwerpen’.

28 januari 2021

Architectenbureau Juxta en Collectief Noord architecten en CLUSTER landschap en stedenbouw zijn geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor de restauratie, renovatie en herbestemming van het ‘Begijnhof te Antwerpen’. De prijsvraag wordt uitgeschreven door AG Vespa.

Winnaar Blue Innovation Captain Award én publieksprijs

5 november 2020

Op dinsdag 27 oktober vond de uitreiking van de Blue Innovation Awards 2020 plaats.

Het project rond de renovatie van de zeedijk van Westende en Middelkerke, waar CLUSTER i.s.m. MOP Urban Design,SBE, Plantec, Deltares en Aquabotanica aan meewerkte, werd onderscheiden met de Blue Innovation Captain-award.

Ten slotte ging het project rond ook lopen met de Inspirational Blue Wave-award, die door het publiek uitgereikt werd.

CLUSTER landschap & stedenbouw – Maarch – Uforce geselecteerd voor de wedstrijd Scheldeboorden Linkeroever

22 september 2020

Het team CLUSTER landschap & stedenbouw – Maarch – Uforce is geselecteerd voor de wedstrijd Scheldeboorden Linkeroever.

De wedstrijd omvat de opmaak van een visie en ontwerp voor de integratie van de Sigmadijk en de herontwikkeling van de publieke ruimte tot een klimaatrobuust landschapspark met aandacht voor recreatie en erfgoed.

Gewonnen: Ringparken Noordkasteel én Lobroekdok

17 september 2020

Het team Studio Paola Viganò + @graftonarchitects + @maarch_ i.s.m. CLUSTER landschap en stedenbouw, @sweco_belgium en Antwerpen aan’t Woord aangesteld voor het ontwerp van twee (!) Ringparken in Antwerpen: Ringpark Noordkasteel en Ringpark Lobroekdok.

 

 

CLUSTER BREIDT UIT

17 augustus 2020

CLUSTER heeft zich versterkt met Anthony, onze nieuwste landschapsarchitect!

Welkom in het team!

Geselecteerd voor Masterplan Arenawijk Antwerpen

10 augustus 2020

BULK + KARUUR + CLUSTER + WIT zijn geselecteerd voor  opmaak van een inrichtingsplan voor de Arenawijk in Deurne

CLUSTER zkt. VERSTERKING

10 juli 2020

CLUSTER is een ontwerpbureau dat actief is op het grensvlak tussen landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het bureau heeft een divers portfolio op uiteenlopende schaalniveaus gaande van parken en pleinen tot rivier- en zeedijken. Om ons team te versterken zijn wij dringend op zoek naar gemotiveerde ontwerpers.

– Vacature ontwerper / projectleider (min. 3-5 jaar ervaring)
– Vacature junior ontwerper (0-2 jaar ervaring)

Profiel:
– in bezit van diploma landschapsarchitectuur, stedenbouw of architectuur
– in staat om zelfstandig te werken
– ervaring met Adobe Illustrator / Indesign / Photoshop en Vectorworks of Autocad
– sterke grafische vaardigheden bezit en deze kan verbeelden in leesbare en mooie kaarten, schema’s en visualisaties
– voltijds, 4/5 of halftijds is bespreekbaar

Aanbod:
– Gevarieerd takenpakket en mogelijkheden voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden
– Een fijne sfeer in een creatieve omgeving binnen een bureau in volle groei.

Interesse? Stuur jouw CV, portfolio en een korte motivatie voor 15 augustus 2020 naar David Verhoestraete, via info@clusterlandscape.be

Gewonnen: uitvoering masterplan Fort Lillo

9 juli 2020

CLUSTER in samenwerking met Sweco wint de wedstrijd voor de uitvoering van het masterplan Fort Lillo. Naast de historische reconstructie van de voormalige vestingwallen omvat de opdracht de aanleg van een grootschalige bezoekersparking, de bouw van een nieuwe getijdenhaventje en het ontwerp van de nieuwe Sigmadijk.

Paden Park Brialmont opengesteld voor publiek

15 mei 2020

De twee eerste delen van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Hiermee wil Berchem tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte in deze tijden. Voorlopig worden enkel de wandelpaden en het voorplein opengesteld. Het gras wordt op dit moment nog gezaaid en mag een tijd niet betreden worden. Van zodra het gras voldoende sterk is, kan het hele park opengesteld worden.

 

CLUSTER WORDT VERSTERKT

23 april 2020

Cluster versterkt zich met landschapsarchitect Steven.
Welkom in het team!

 

 

CLUSTER geselecteerd voor het BWMSTR LABEL 022

5 november 2019

BWMSTR LABEL 022 NATIONAAL VEENPARK KLEINE NETE

Het onderzoeksvoorstel van David Verhoestraete (CLUSTER landschap & stedenbouw) en Jan Staes (Universiteit Antwerpen – Ecosystem Management Research Group) focust op de toekomst van de open ruimte vanuit het functioneren van het fysisch systeem en stelt een herijking van het landschap voor op basis van een synergie tussen vormen van extensief landgebruik.

De ontginningsgeschiedenis van de Netevallei en de aangrenzende landduinen van de Kempense Heuvelrug is exemplarisch voor het openruimtebeleid in Vlaanderen en illustreert waartoe een louter sectorale opdeling van de open ruimte kan leiden. Het onderzoeksteam wil pleiten voor een drastische omslag in het planologisch hokjesdenken en wil ontwerpend onderzoek inzetten om een visionair toekomstperspectief voor de vallei van de Kleine Nete te ontwikkelen.

GEWONNEN MASTERPLAN ARSENAALSITE GENT

4 november 2019

TRANS, IDEA, RE-ST & CLUSTER winnen wedstrijd masterplan Arsenaalsite Gent

Festivalterrein Werchter omgevormd tot volwaardig landschapspark

19 september 2018

De festivalterreinen van Rock Werchter waren enkele jaren geleden dringend aan renovatie toe. Via een ontwerpwedstrijd zochten de festivalorganisator, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Werchter naar een bureau dat het terrein kon omvormen tot volwaardig landschapspark. Het park is vandaag zo volledig voltooid. Lees het volledige artikel hier.