Weerbaar Water+Land-Schap Getestreek én Midden-Zuid West-Vlaanderen

10 oktober 2023

CLUSTER landschap & stedenbouw is geselecteerd voor de deelopdracht als ontwerpend onderzoeker voor twee Weerbaar Water-Land-Schap projecten!

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen, samen met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

De beoogde resultaten zijn een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Het programma houdt daarbij rekening met de extra stress die de klimaatverandering op het watersysteem zet.

In dat traject zullen de Water-Land-Schapsgebieden het advies ‘Weerbaar Waterland’ van het expertenpanel hoogwaterbeveiliging naar de praktijk omzetten. Zo werkt Vlaanderen aan de transitie naar een landschapssysteem dat water eerst maximaal vasthoudt voor infiltratie, om pas daarna het resterende water te hergebruiken of af te voeren als dat nodig blijkt.

Binnen het traject wensen we te komen tot concrete en weloverwogen resultaatsverbintenissen die een duurzame aanzet naar een cultuuromslag en klimaatrobuuste transitie mogelijk maken binnen de open ruimte. Hierbij formuleren we de mogelijke en geschikte combinaties van maatregelen, instrumenten en ondersteuning om de meest optimale resultaten in uitvoering te brengen. Er zal onderzocht worden welke kansen en moeilijkheden dit proces met zich meebrengt, en hoe de impact gemonitord kan worden.

Binnen beide projecten is specifieke problematiek die behandelt za worden:

  • In de Getestreek in Vlaams -Brabant waar gewerkt wordt aan de aanpak van erosie op de leemplateaus zodat water- en modderoverlast vermeden wordt.
  • In Midden- Zuid-West-Vlaanderen hebben 3 lokale gebiedscoalities zich verenigd om het verstedelijkt gebied voor te bereiden op de klimaatschokken in de Leievallei.

We zullen als ontwerpend onderzoeker een ondersteunende rol vervullen in nauwe samenwerking met de procesbegeleider. Onze voornaamste doelstelling bestaat uit het inzichtelijk maken van het Business as Usual Scenario en de mogelijke acties die op het terrein uitgevoerd kunnen worden.