• Type project

  Infrastructuur

 • Client

  Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

 • Periode

  Landschapsarchitectuur

 • In samenwerking met

  ADOPLAN bvba & Maat ontwerpers

Het Provinciaal Beleidskader Windturbines Oost-Vlaanderen biedt een ruimtelijk kader voor potentiële concentratiezones voor groot- en middenschalige windturbines op macroschaal. Eén van de geselecteerde concentratiezones is de open ruimte rondom de kernen van Eeklo en Maldegem. Op vandaag worden, mede door de sturing vanuit dit beleidskader, meerdere vergunningsaanvragen ingediend binnen deze concentratiezone. Het gaat hier echter om veelal beperktere projecten van een kleinere schaal waarbij het niet duidelijk is in hoeverre deze projecten zich tot elkaar verhouden. Dit leidt tot onzekerheid bij zowel de ontwikkelaars als omwonenden en betrokken gemeentebesturen. Naast ongerustheid op het vlak van hinder en de mogelijke cumulatieve effecten hiervan wordt vooral gevreesd voor een ongecontroleerde landschappelijke wildgroei, waarbij weliswaar naar de omgeving toe een groot windproject wordt gecreëerd maar waarbij de interne samenhang volledig verloren gaat.

Het doel van deze studieopdracht is de opmaak van een ruimtelijke visie voor de geselecteerde concentratiezone Maldegem-Eeklo waarbij aan de hand van scenario-onderzoek het maximale haalbare vermogen aan windturbines binnen deze zone wordt onderzocht zonder hierbij onaanvaardbare hinder te veroorzaken naar mens en milieu.

 

 

Locatie concentratiezone Maldegem-Eeklo

De nieuwe windturbines worden gebundeld in de noordelijke infrastructurele corridor en gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe hoogspanningslijn binnen het Stevin-project. De zuidelijke hoogspanningslijn verdwijnt op termijn. Er geldt een uitdoofbeleid voor alle windturbines buiten de corridorzone.

Overzicht van landschappelijke ingrepen op macroniveau
Inpassing van de windturbines langs de E34