• Type project

  Onderzoek

 • Client

  Vlaams Architectuurinstituut

 • Periode

  Landschapsarchitectuur

 • In samenwerking met

  ILVO, Hogeschool Gent, SUM

TOEKOMSTVISIE GECOMPARIMENTEERDE KUSTSTROOK

Het concept voor de tentoonstelling ”Wisselland, Toekomstvisies voor zee en land” (CC Knokke-Heist, november 2013- januari 2014) bouwt verder op de onderzoeksresultaten van het klimaatonderzoekproject CcASPAR. David Verhoestraete was van 2010 tot 2012 coördinator van het CcASPAR onderzoek voor het luik ontwerpend onderzoek op de Belgische kuststrook en werd door het Vlaams Architectuurinstituut gevraagd het compartimenteringsconcept verder uit te werken in het kader van de tentoonstelling Wisselland.

Het CcASPAR-onderzoek vertrekt vanuit de vraag hoe het natuurlijk fysische systeem als basis kan worden ingezet voor het ontwikkelen van klimaatadaptatiestrategieën voor de kuststrook en de achterliggende polders. In de opgestelde toekomstvisie voor de kustzone wordt ingezet op het ontwikkelen van het een veerkrachtig water- en landschapssysteem dat inspeelt op de problematieken van wateroverlast en watertekorten en de groeiende watervraag vanuit de landbouw en de industrie. Deze systeembenadering werd vervolgens door vertaald in een gebiedsgedifferentieerd waterbeheer per regio.

In het compartimenteringsconcept wordt een dubbele ruimtelijke strategieën gehanteerd: op specifieke plaatsen wordt de kustzone verdedigd, op andere plaatsen beweegt de kuststrook mee met de dynamiek van het achterland. Dit resulteert in een gecompartimenteerde kustregio bestaande uit een fijnmazig dijkennetwerk waarin bestaande en nieuwe landschappelijke structuren tot ontwikkeling kunnen komen.